Medialokaal in Galibi ?

Al jaren leeft het idee om in de buurt van de Sint-Antoniusschool (centraal in het dorp) een media-lokaal te bouwen en in te richten.
In dit gebouw zou een bibliotheek ondergebracht worden samen met een computer- of multimedialokaal.

Bedoeling is dat de jeugd van Galibi (lager en middelbaar onderwijs) er een plek bijkrijgt waar informatie over en communicatie met de buitenwereld mogelijk wordt. Dit zou de algemene ontwikkeling van de jeugd ten goede komen en zeker helpen om de schoolgaande jeugd te faciliteren in hun opleiding.

Ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 is ons principieel akkoord toegezegd om te helpen bij de realisatie van dit project.

Op dit moment is het nog even wachten op enerzijds de toewijzing van de plaats waar het gebouw komt in het dorp. Anderzijds is men in nauwe samenwerking met RKBO druk in de weer om een plan te tekenen en de invulling van het gebouw concreet te maken.

Verwacht wordt dat medio 2017 een en ander duidelijker wordt.

Aanvullende info:

Pas in 2018 komt een concreter plan uit de bus.

De indeling en doelstellingen (opstellen vaste computers e.d.) worden ondertussen in vraag gesteld door de niet te stuiten opmars van smartphones en tablets. Hiermee is de toegang tot het internet en de daarbij horende communicatiemogelijkheden onbeperkt gebleken e,n dringt zich de noodzaak van een medialokaal niet meer zo dringend op.

In die optiek wordt in 2019 dit project on hold gezet.