Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over de energievoorziening in Galibi kan je hieronder lezen:

visietekst energie

Situering project

Qua energievoorziening was het dorp aangewezen op een dieselgenerator (100 kW) die maximum twee uren per dag kan voorzien in basisstroom.
Deze energievoorziening is echter ontoereikend om het voortbestaan van het dorp te garanderen.
Een tweetal winkeltjes hebben diepvriezers en moeten zich nu behelpen met eigen generatoren. De vier lodges (die toeristen kunnen herbergen die het schildpaddenstrand bezoeken) zijn ook beperkt in hun energiegebruik en voorzien daar ook  grotendeels zelf in.
Ook voor de visserij is dringend nood aan voldoende elektriciteit om een ijsfabriekje op te starten nodig voor het koelen van hun vangst. Op dit ogenblik halen de vissers hun ijs met de boot in Frans-Guyana op meer dan een uur varen in tropische hitte…
Het is dus van cruciaal belang in het licht van de overlevingskansen van het dorp op iets langere termijn, dat er 24 uur op 24 uur voorzien wordt in een basis elektriciteit.
Er is een proefproject geweest met het installeren van een kleine windmolen (500 W) ten behoeve van het elektriciteitsverbruik van het vrouwencentrum. Dit gaf goede resultaten, maar ondertussen is een en ander stuk gegaan…

De ligging van Galibi, op een zandrits aan de oceaan, zorgt ervoor dat er vrij constant windsnelheden zijn die vergelijkbaar zijn met die aan onze kust, zodat het plaatsen van een windmolen kan overwogen worden. In 1993 werd er al eens een studie uitgevoerd naar de windkarakteristieken maar met de resultaten ervan is in feite niet veel gebeurd….
Het is voor de implementatie van een vorm van hernieuwbare energievoorziening voor het ganse dorp; wel een utopie te rekenen op de eigen middelen van de gemeenschap. Voor dergelijke projecten is men in deze afgelegen gebieden van Suriname afhankelijk van de welwillendheid van de overheid en/of een buitenlandse input via projecten.

Windmetingen 2009

Ten einde een zicht te krijgen op de windkarakteristieken in Galibi werd beslist om een jaar lang metingen uit te voeren ter plekke.
Prof. Chris Lacor van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) werd bereid gevonden om deze metingen uit te voeren om zo de mogelijkheden om windenergie te voorzien in Galibi te onderzoeken.
Ter gelegenheid van het werkbezoek dat gebracht werd aan Suriname van 21 tot 29 november 2009 in het kader van de stedenband werd de meetinstallatie bevestigd op een bestaande mast van 10 meter hoogte aan de waterkant. Hierbij werden anemo- en andere meters boven op de mast geplaatst, terwijl een detectietoestel dat alle metingen registreert beschermd in een kist gemonteerd werd. De metingen liepen verder tot maart 2011.
Ter gelegenheid van de inleefreis in maart 2011 werd het detectietoestel teruggebracht.

Winddetectiebox

Box gemonteerd in de mast

Mast 10 meter hoogte voor windmetingen

Studie energievoorziening in Galibi

De resultaten van de metingen moesten nog verwerkt worden en hieruit diende ook een aanbeveling te volgen welke richting de duurzame energieopwekking in Galibi uit kon gaan.
In het kader van een MaNaMa werd een buitenlandse student, Nguyen Tuan Phong, aan BruFace (ULB en VUB) bereid gevonden om deze taak ter harte te nemen.
Hij startte hierbij van een goede analyse van het mogelijke verbruik in het dorp en dit ook geprojecteerd naar de toekomst.
De metingen zelf werden verwerkt met het krachtig reken- en simulatieprogramma Homer.
Hij onderzocht verschillende mogelijkheden om elektriciteit op deze afgelegen plaats op te wekken.
Het werd vrij snel duidelijk dat windenergie hierin een primaire rol zou spelen.

De windkarakteristieken op de zandbank van Galibi zijn van die aard dat windenergie zeker rendabel is. Ter vergelijking: de windsnelheden en windvariaties zijn in Galibi een stuk beter dan aan onze eigen Vlaamse kust.
Windenergie alleen kan wel niet voldoende garantie bieden om 24 uur per dag elektriciteit te leveren.
Vandaar dat een hybride-oplossing zich opdringt.
In zijn simulaties onderzocht hij de combinaties met de bestaande generator en zonnepanelen.
Uiteindelijk lijkt de combinatie wind en generator de meeste garantie te bieden. Zonnepanelen zijn op die plaats maar een derde keuze.

Grofweg zou een ‘midsize’ windmolen met een vermogen van 75 à 100 kW volstaan om de electrabehoefte te dekken van het dorp. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de bestaande dieselgenerator af en toe moet bijspringen.

Windmolen in Galibi ?

In Galibi kan men uiteraard geen windmolens plaatsen zoals wij die hier gewoon zijn. De (on)bereikbaarheid van het dorp speelt hierin zeker een rol.
Verder is het zo dat op de zandbank waarop Galibi gelegen is, grote constructies moeilijk stabiel kunnen gehouden worden.
In die zin is het mogelijks verstandig te kiezen voor een getuide mast waarop een molen bevestigd wordt.
Dergelijke contructies zijn ook technisch gezien te construeren in het dorp.
Gedacht kan worden aan een mast van 40 – 50 meter hoogte die met tuien verankerd is aan enkele grondmassieven.
Verder stelt zich ook het probleem van onderhoud van een dergelijke windmolen. In het dorp is bovendien weinig technische kennis aanwezig en ‘de stad’ is zeer ver….
Vandaar dat, net zoals bij andere technische installaties in het dorp,  moet gekeken worden naar een onderhoudsvriendelijke versie die in extreme omstandigheden ook nog werkt.

Zoals eerder vermeld is een windmolen, net zoals bij ons, niet dé oplossing om 24/24 elektriciteit te garanderen in het dorp.
Naast het overwegen van een windmolen, moet dus ook gekeken worden naar een optimaal inzetten van de dieselgenerator; eventueel aangevuld met een zonnepaneleninstallatie.

Mogelijk type windmolen in Galibi

Verdere evolutie energievoorziening in Galibi

Gelijk welk systeem men installeert op een afgelegen plaats om electriciteit op te wekken kost handenvol centen.
Bij de overwegingen moeten zo verschillende aspecten meegenomen worden zoals installatiekost, onderhoudsfrequentie en -kosten, levensduur van de installatie, opslagmogelijkheid electriciteit, ….
Al deze zaken werden trouwens ook meegenomen in de studie hierboven vermeld.
Uiteindelijk zou het installeren van windmolen in Galibi overeen komen met een kost van 300.000 à 400.000 euro.
Wetende dat de overheid van Suriname een plan aan het uitwerken is om de elektrificatie van het binnenland concreet aan te pakken en dat in die context ook leningen werden afgesloten met de IDB (InterAmerican Development Bank) werd ook contact opgenomen met zowel het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen als met EBS, het Elektriciteitsbedrijf van Suriname.
Ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 werd hen dan ook het rapport overhandigd met een aanbeveling voor het plaatsen van een windmolen.
De resultaten van onze metingen zouden ook meegenomen worden in de verdere besprekingen. Het energieproject in Galibi staat wel niet alleen. Het ganse binnenland van Suriname kampt met dezelfde problematiek en zo zal landelijk een visie ontwikkeld worden die dan vermoedelijk ook zal toegepast worden in Galibi.
De onderhandelingen tussen tussen NH, EBS, IDB en andere partners en actoren nemen uiteraard tijd in beslag gezien de grot investeringen.
Uiteindelijk is eind 2019 de principiële visie ingenomen dat voor het binnenland geopteerd wordt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken en dat voor de afgelegen dorpen aan de kust (waaronder Galibi) bijkomend gekeken wordt of deze zonnepanelen kunnen versterkt worden met windenergie.

De overheid heeft ook belangrijke investeerders gevonden en start in 2020 een informatie- en overlegronde in de dorpen.

Galibi krijgt 24/24 elektriciteit!
Op 4 maart 2020 bracht de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven, een tweede werkbezoek aan Galibi.
Samen met een uitgebreide delegatie ambtenaren, waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de firma Power China.
De plannen om een solar-park te installeren in Galibi werden concreet vast gelegd en tevens zijn de voorbereidingen gestart om een meetmast op te richten in Galibi om nieuwe windmetingen te doen.
Dit conform de eis van de IDB om een windmap op te stellen voor Suriname als eerste stap in een mogelijke implementatie van windenergie in het land.
Het wordt dus nu uitkijken wanneer het solarpark operationeel is en wanneer de nieuwe reeks windmetingen uitgevoerd worden.

Voorwaar een grote stap vooruit voor het dorp!

Overleg in Galibi met dorpsbestuur, vertegenwoordigers van ministerie NH en Power China

Het officieel platform ‘De Boodschap’ (Communicatiedienst Suriname) berichtte over deze vergadering.

Klik op het logo hierna.