Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over het studiefonds kan je hier lezen:

projecttekst Studiefonds

Situering

In Galibi is een bloeiende basisschool (Sint Antoniusschool) actief. Ongeveer 150 leerlingen volgen er onderwijs in het Nederlands van de kleuterklas tot het zesde leerjaar.
Naast een aantal tekortkomingen aan de gebouwen en de infrastructuur, kampt schoolbestuur en dus ook de gemeenschap van Galibi kampt andere ‘school-problemen’.
Het grootste probleem stelt zich bij het verder laten studeren van deze leerlingen aan een middelbare school en later aan een hogeschool of universiteit. De financiële gevolgen hieraan gepaard maken dat de meeste leerlingen dus niet verder kunnen studeren.
Zij die wel verder studeren trekken daarenboven weg uit Galibi.

Het spreekt voor zich dat deze situatie oorzaak kan zijn dat het dorp dreigt ‘leeg’ te lopen.
De unieke leefgemeenschap van Carib-indianen in Galibi staat ondermeer in voor het meebeheren van het schildpaddenpatrimonium op hun stranden. Het verdwijnen van hun dorp zou meteen het verdwijnen betekenen van een stuk werelderfgoed; gezien dan de schilpadden zwaar bedreigd zouden worden in hun bestaan door o.a. piraterij.

Het dorp wil haar voortbestaan garanderen door een gecontroleerde uitbouw van ecotoerisme op te zetten en ze denken ook aan het opstarten van bedrijfjes gerelateerd aan hun kennis en cultuur. Het volk is van oudsher een vissersvolk en zo denken ze bijvoorbeeld aan een visverwerkend atelier.
Voor die toekomstvisie zijn echter goed opgeleide mensen nodig.

Heel wat jonge mensen van het dorp beschikken niet over de nodige financiële middelen om te gaan studeren alhoewel ze dat zeer graag zouden willen.
Vandaar de idee om een studiefonds op te richten waarbij een beperkte som al toereikend is om elk jaar een aantal beloftevolle en gemotiveerde jongeren te laten studeren in de stad.
De voorwaarde die hieraan gekoppeld wordt is dat zij terugkeren naar Galibi en de opgedane kennis concreet aanwenden ter verbetering van de zelfredzaamheid van het dorp.
Om deze visie te handhaven is een studiecommissie geïnstalleerd in Galibi die jongeren selecteert om in aanmerking te komen voor het studiefonds en deze jongeren ook opvolgt.

Dit nobel project heeft ondertussen al enkele afgestudeerden opgeleverd die goed werk verrichten in het dorp.

De schoolboot waarmee de jongeren naar de middelbare school in Albina varen.
Ze vertrekken ’s morgens rond 6 uur en komen terug in de namiddag. Telkens een tocht van ongeveer anderhalf uur varen op de Marowijnerivier.

Studiecommissie

Zoals de andere projecten, wordt ook het project studiefonds uitgebouwd in een geest van wederzijds respect .
In die zin heeft de vzw Koksijde-Marowijne in overleg met het dorpsbestuur besloten om jaarlijks een dotatie toe te kennen aan een onafhankelijk zetelende raad: de studiecommissie.
Deze raad van wijzen kent de leerlingen van het dorp die enerzijds de ambitie en het potentieel hebben om verder te studeren aan een middelbare of hogere school en anderzijds zijn zij ook op de hoogte van de eventueel financiële beperkende randvoorwaarden van deze leerlingen.
Zo is dus overeengekomen dat de studiecommissie een screening uitvoert van potentiële kandidaten voor dit studiefonds.
De commissie heeft hiertoe dan een geheel van selectiecriteria uitgewerkt op basis van een puntensysteem gekoppeld aan enkele pijlers:

– de kandidaat moet de lagere school in Galibi doorlopen hebben
– de kapitaalkrachtigheid van de ouders
– de relevantie en dringendheid van de opleiding voor het dorp
– de kans op terugkeer van de know-how naar het dorp
– de attidude van de student

Op die manier is een objectief middel ontwikkeld waarmee de commissie een verdeelsleutel in handen krijgt om het fonds op een adequate manier te gebruiken.

Medio 2015 werd een vernieuwde studiecommissie geïnstalleerd.
Deze aanpassing drong zich op door ondermeer het feit dat de voorzitter van de vorige studiecommissie niet meer actief was als dorpshoofd en op die manier de commissie niet meer naar behoren kon werken.
Op vraag van het dorpsbestuur en in samenspraak met de oude studiecommissie en de studenten werd de nieuwe studiecommissie geïnstalleerd op 20 juli 2015 en kreeg ook het volste vertrouwen om het studiefonds de volgende jaren in goede banen te helpen leiden.
De volgende personen hebben zitting:

Heini Langaman (voorzitter),
Greta Pané (secretaris)
Starian Aloewanai (penningmeester)

De studiecommissie beheert de fondsen en volgt van zeer nabij de studenten op.

Elk trimester geven zij verslag aan onze vzw en verantwoorden ze ook hun beslissingen om bijvoorbeeld studenten uit het programma te schrappen of nieuwe jongeren de kans te geven verder te studeren.

De studenten worden ook terdege op hun taak gewezen dat zij, door instappen in het studiefonds, een verantwoordelijkheid dragen om in eerste instantie hun studies te voleindigen en daarna terug te keren naar Galibi om hun verworven kennis te laten renderen.

Elisia Pungtai als kersverse juf 
in de Sint Antoniusschool

Aanpak studiefonds

Bij de start van het project werd op basis van een potentieel aan leerlingen die konden verder studeren, gecombineerd met de (beperkte) financiële armslag van de vzw een bedrag uitgetrokken van 3000 € (vanaf het schooljaar 2013-2014 werd dit 5000 €) per jaar als dotatie voor de studiecommissie.

Deze commissie levert de vzw dan een lijst van de leerlingen die genieten van dit fonds, met een gedetailleerde opgave van de gemaakte en bewezen kosten.

Nog veel belangrijker is echter het geboekte resultaat van deze leerlingen.

Het duurzaam karakter dat de studiecommissie en de vzw wil nastreven is door het verstrekken van de mogelijkheden van onderwijs een terugkeer van know-how naar het dorp te realiseren zodat de ganse gemeenschap er uiteindelijk beter van wordt.

Men kan niet verwachten dat deze return dadelijk zichtbaar is.

In die zin was het meer dan aangenaam te kunnen vaststellen dat een van de afgestudeerde mensen (Elisia Pungtai – lichting 2009-2010) na het eerste werkjaar van het studiefonds haar opgedane kennis teruggeeft aan het dorp onder de vorm van haar taak als kleuterleidster. Voorwaar een onverhoopt vlug positief resultaat!

Verder heeft het project ondertussen ook weerklank gevonden in andere dorpen (oa. Pierrekondre en Marijkedorp) van de Beneden-Marowijne en ook daar zal men in de nabije toekomst dit proberen te implementeren.

Gevolgde opleidingen

een overicht van gevolgde opleidingen:

NATIN: Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleiding met afstudeerrichtingen: natuurtechniek (bos- en landbouw), analist (chemie en ICT), techniek (bouw, electrotechniek, werktuigkunde)

AMTO: Avondmiddelbaar onderwijs

IMEAO: Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs

HBO: Hogere Beroeps Opleiding met verschillende afstudeerrichtingen waaronder Lobo (lerarenopleiding voor beroepsgericht onderwijs), PTC (Polytechnic College), toerisme, management

ACI: Albert Cameron Instituut met een opleiding tot kleuterleider

SPI: Surinaams Pedagogisch Instituut met opleidingen in de sector onderwijs

COVAB: Centrale Opleiding voor Verloskundigeen en Aanverwante Beroepen inSuriname

VWO: Algemeen Vormend voortgezet onderwijs

HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

AdeK: Anton de Kom Universiteit – Paramaribo

Resultaten studiefonds

Voor het schooljaar 2009-2010 kon het studiefonds in totaal 23 leerlingen (Middelbaar en hoger) verder helpen.
Hiervan waren er 9 meisjes en 14 jongens.
Zij volgden dag- en avondonderwijs in verschillende opleidingen, hiernaast voorgesteld.

Evaluatie door de studiecommissie.
Dit jaar werd bijna de helft van de leerlingen bevorderd naar een volgend leerjaar of slaagde in de volledige opleiding.
Belangrijk pluspunt in de evaluatie is dat dit jaar geen enkele student de school verliet, dit in tegenstelling tot de voorbije jaren!

De leerlingen worden dus duidelijk gemotiveerd om verder te doen.
Het eerder lage slaagpercentage is op dit ogenblik nog te wijten aan het feit dan een aantal onder hen minder bewust een keuze doet van studierichting met soms een verkeerde keuze tot gevolg.
Hieraan wordt gewerkt.

Voor het schooljaar 2010-2011 zijn 21 leerlingen geselecteerd,
waarvan 7 meisjes en 14 jongens

Evaluatie door de studiecommissie.
Het slaagpercentage is vergelijkbaar met dat van vorig jaar.
Het slagen in het avondmiddelbaar onderwijs AMTO blijft blijkbaar een hele opdracht te zijn.
Verheugend is dat beroepsgerichte en hogere opleidingen goede slaagpercentages opleveren.

Tijdens het jaar werd nog een student opgenomen die ook slaagde in het SPI.

Onder de studenten hebben er enkelen ook een baantje gevonden waardoor ze het vervolg van hun studies zelf kunnen bekostigen en geen beroep moeten doen op het studiefonds. Op die manier komen iets meer middelen vrij voor de anderen.

Enkele andere studenten voldoen niet meer aan de gestelde voorwaarden en worden zo geschrapt van de lijst voor volgend jaar.

Voor het schooljaar 2011-2012 zijn 16 leerlingen geselecteerd,
waarvan 6 meisjes en 10 jongens.
Een van de meisjes volgt een hogere hotelopleiding in Suriname.

Evaluatie door de studiecommissie.
1 studente verliet haar opleiding om familiale redenen en een andere student staakte zijn studies omdat dit niet meer te combineren was met een goede baan.
Zo genoten dit jaar uiteindelijk 14 studenten van een financiële steun via het studiefonds.

In totaal konden 10 van de 14 studenten overgaan naar een volgend studiejaar of afstuderen; meer dan 70% dus. Hiermee wordt het slaagpercentage van vorige jaren bestendigd!

Enigszins opvallend is dat het slaagpercentage onder de jongens maar liefst 90% bedraagt, daar waar de meisjes het moeilijker blijken te hebben om te slagen.

Voor het schooljaar 2012-2013 werden terug 16 leerlingen geselecteerd,
waarvan 6 meisjes en 10 jongens.
Een van de meisjes volgt een hogere hotelopleiding in Suriname. De mogelijkheid wordt bekeken om haar een stage te laten lopen in de hotelschool van Koksijde.
Een van de jongens is ingeschreven in het schakeljaar van de universiteit in Paramaribo met als bedoeling straks rechten te studeren.

Evaluatie door de studiecommissie.
1 student verliet de opleiding.
Enkele studenten zijn nog niet geslaagd door het feit dat ze nog een stage moeten lopen.
Opvallend dit jaar is dat enerzijds het slaagpercentage onder de meisjes sterk is toegenomen, daar waar dit bij de jongens eerder tegenvalt door voornoemde redenen (stopzetten studies en stage).

Voor het schooljaar 2013-2014 werden 20 leerlingen geselecteerd,
waarvan 7 meisjes en 13 jongens.
Belangrijk is dat bij de keuze van de studierichtingen de studiecommissie haar studenten duidelijk stuurt in richtingen die het dorp ten goede kunnen komen.
Zo zijn enkele studenten ingeschreven in een verpleegopleiding met als bedoeling op de medische post in Galibi te werken. Een andere student is bezig aan een hogere opleiding techniek met als bedoeling les te geven op een nieuwe technische school in Albina. Nog andere studenten volgen de lerarenopleiding om les te kunnen geven in de school op Galibi, terwijl een studente bezig is met afstuderen in hotelmanagement, ook met als bedoeling haar kennis naar Galibi te brengen.

Evaluatie door studiecommissie
Opvallend dit jaar is het vrij groot aantal studenten die hun studies niet meer verder zetten (2 jongens die gaan werken en 3 meisjes die niet meer voorkomen op de lijst).
Anderzijds is het hoopgevend dat de rest van de studenten zich blijkbaar goed inzet en slaagt voor de testen.
Vermeldenswaard in het kader van de verdere ontwikkeling van het dorp is het feit dat een van de studenten nu afstudeerde als verpleger en ondertussen aan de slag is in het ziekenhuis van Albina!


Voor het schooljaar 2014-2015 werden 17 leerlingen geselecteerd,
waarvan 13 jongens en 4 meisjes.
De ingeslagen richting om de studiekeuzes juister af te stemmen op de capaciteiten van de studenten en de noden van het dorp, wordt verder gehanteerd.
Als nieuwe kandidaten werden twee studenten gescreend waarvan 1 weerhouden werd.

Evaluatie door studiecommissie
Ook dit jaar is er een vrij groot aantal studenten die hun studies niet meer verder zetten.
Een en ander heeft te maken met de economische crisis die sommige studenten de moed ontnam om zich verder in te zetten voor de toekomst van hun dorp.
Tevens werd vastgesteld dat de oorspronkelijke studiecommissie op enkele punten hun controle verloren heeft op het verloop van het project, hetgeen zich ook vertaalde in een laag slaagpercentage.
Zo werd in onderling overleg met de dorpsleiding besloten om deze te ontbinden en een nieuwe studiecommissie in het leven te roepen.


Voor het schooljaar 2015-2016 werden door de nieuwe studiecommissie 10 leerlingen geselecteerd,
waarvan 8 jongens en 2 meisjes.
De nieuwe studiecommissie kweet zich nauwgezet van haar taak en schrapte zo enkele studenten van de vroegere lijst die te weinig inzet vertoonden.

Evaluatie door studiecommissie
Met het installeren van de nieuwe studiecommissie werd een doorstart geforceerd van het studiefonds.
De studenten werden streng geselecteerd conform de opgestelde richtlijnen en vooral gescreend naar hun wil om te slagen.
Deze aanpak werpt zeker haar vruchten af.
Een slaagpercentage van 80% is ongezien in Suriname!


Voor het schooljaar 2016-2017 werden 12 leerlingen geselecteerd,
waarvan 10 jongens en 2 meisjes.
Naast de tien van vorig jaar, werden twee nieuwe studenten toegevoegd aan de groep.
Gehoopt wordt op een bestendiging van de resultaten van vorig jaar.

Evaluatie van de studiecommissie.
Het schooljaar 2016-2017 tekende zich landelijk in Suriname af door lage tot zeer lage slaagpercentages. Een en ander is niet ingegeven door motivatietekorten bij de studenten, dan wel door een aantal problemen in de organisatie en begeleiding in verschillenede middelbare scholen.
Deze trend is ook merkbaar in de resultaten van de studenten van Galibi.
Dit jaar slaagt/bevordert slechts de helft van de studenten.
Anderzijds is het wel verheugend vast te kunnen stellen dat twee studenten met succes hun opleiding konden afwerken (NATIN en COVAB).
Het is nu uitkijken hoe zij hun opgedane kennis kunnen terugbrengen naar het dorp.

Voor het schooljaar 2017-2018 werden 10 leerlingen geselecteerd,
waarvan 8 jongens en twee meisjes.
Twee studenten werden door hun aanhoudende tegenvallende resultaten geweerd uit het programma, terwijl nu ook twee nieuwe studenten instapten in het studiefonds.
We hopen dat dit jaar terug aangeknoopt wordt met de tendens van twee jaar terug: hoge slaagpercentages.

Evaluatie van de studiecommisie.
Het schooljaar 2017-2018 knoopt terug aan met de juiste spirit!
Een slaagpercentage van 80 % is een pluim op de hoed van alle studenten van Galibi.
Mede door de goede begeleiding door ouders, dorpsbestuur en de studiecommissie is hiermee het bewijs geleverd dat een degelijke informatie, gekoppeld aan een zorgzame en waakzame begeleiding kan leiden tot succes.

We zijn ook verheugd te kunnen melden dat een van de studenten, Ezechiel Majarawai, afgestudeerd als verpleegkundige, sinds november 2018 werkzaam is als verpleger in het dorp Galibi!
Een andere student, Emile Aloema, studeerde af als technieker en is op dit moment in Albina aan de slag als stagiair bij SWM, het Surinaams Waterbedrijf.

Voor het schooljaar 2018-2019 werden 8 leerlingen geselecteerd,
waarvan vier jongens en vier meisjes.
Een weloverwogen screening van de potentiële kandidaten om in aanmerking te komen als student in het studiefonds zorgde er voor dat een studente die in haar laatste jaar niet slaagde niet meer werd ondersteund. Een andere student slaagde in zijn eindexamen en zo bleven er dit jaar 8 studenten over in het studiefonds.
We hopen dat dit jaar het slaagpercentage van vorig jaar herhaald wordt!

Evaluatie van de studiecommissie.
Met een slaagpercentage van maar liefst 87,5 % overtreffen de studenten het resultaat van vorig jaar!
Van harte proficiat aan alle bevorderde studenten.
Bovendien liet de studiecommissie ons weten dat de studente die vorig jaar haar laatste jaar niet met vrucht kon beëindigen, nu met succes slaagde in haar eindexamens als office-manager.

Voor het schooljaar 2019-2020 werden opnieuw 8 leerlingen geselecteerd,
waarvan vier jongens en vier meisjes.
Gezien er dit jaar geen studenten afstudeerden en er geen instroom was van nieuwe studenten, zijn dezelfde studenten als vorig jaar ingeschreven in het studiefonds.
We hopen dat ze met hun reeds getoonde inzet het slaagpercentage van vorig jaar kunnen evenaren.

Evaluatie van de studiecommissie
Ook dit schooljaar getuigden de studenten van bijzondere inzet.Alle meisjes (4) die participeren in het project bevorderden of slaagden in hun laatste jaar.
Bij de jongens (4) bevorderde de helft.
Globaal dus een slaagpercentage van 75 %; een stuk boven het landelijk gemiddelde.

Voor het schooljaar 2020-2021 werden 7 leerlingen geselecteerd,
waarvan twee jongens en vijf meisjes.
Twee studenten studeerden vorig schooljaar af.
Twee andere studenten voldeden niet meer aan de voorwaarden van de studiecommissie.
Drie nieuwe studenten krijgen de kans om met doorgedreven inzet een studie te voltooien die uiteindelijk ten goede komt aan de gemeenschap in Galibi.
We wensen hun het allerbeste bij de start van dit nieuwe schooljaar.

Evaluatie van de studiecommissie:

Door de situatie rond COVID is de situatie ook verstoord in het onderwijs.
Dit heeft ook zijn weerslag op de resultaten van de studenten.
Twee meisjes die de richting IMEAO volgden slaagden niet, terwijl een van de jongens die ook IMEAO volgde zijn studies staakte.
Een derde meisje dat ook IMEAO volgde, bevorderde echter wel en gaat nu naar het laatste jaar ‘Toerisme’.
Er is ook positief nieuws.
Een grote opsteker voor de studenten en zeker ook voor het dorp is het feit dat een van de studentes op overtuigende wijze slaagde in haar studies fysiotherapie in het COVAB-instituut.
De twee studenten die aan het NATIN studeerden zijn bevorderd en schuiven door naar hun volgend studiejaar.

Voor het schooljaar 2021-2022 werden opnieuw 7 leerlingen geselecteerd, waarvan opnieuw twee jongens en vijf meisjes.

Door het wegvallen van een student die zijn studies staakte en het afstuderen van een studente bleven dus 5 studenten over in het studiefonds.
Wat de instroom van nieuwe studenten in het studiefonds betreft.
Voor de jongeren die op de VOJ-scholen (vergelijkbaar met ons lager middelbaar onderwijs) zitten was de voorbije periode eerder dramatisch. Landelijk zijn heel slechte resultaten geboekt en kwam het organiseren van de eindexamens tot tweemaal toe in het gedrang. Hierdoor raakten minder VOJ-studenten geslaagd en is de instroom van nieuwe studenten in het studiefonds terug beperkt tot twee nieuwe jongeren die dus nu kunnen verder studeren.
We wensen hen veel succes toe en moed om te volharden in hun studies.

Evaluatie door de studiecommissie

Ondanks de inzet van de Commissie hebben enkele factoren een belangrijke rol gespeeld in de samenleving en een zware impact hebben gehad op het leven van de studenten, w.o. de Covid 19 situatie, de zware sociale, economische en financiële crisis van het land en de natuurlijk de niet te stoppen dagelijkse prijsstijgingen in alle uiterste hoeken van Suriname.

Dit weerspiegelt zich ook in de studieresultaten dit schooljaar.
-2 studenten hebben weer gedoubleerd, en zijn geschrapt uit de lijst van het studiefonds. Ook gaan ze hun studie niet meer voortzetten, vanwege persoonlijke redenen.
-3 studenten zijn niet bevorderd.
-1 student gaat over naar de hogere klas
-1 student heeft met succes haar studie beëindigd

De studiecommissie is zich terdege bewust van de problematiek en zal voor het volgend schooljaar haar werksysteem bijsturen zodat meer kans geboden wordt op slagen.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn 6 studenten geselecteerd, 4 jongens en 2 meisjes.
Enkele studenten die terug doubleerden werden afgevoerd van de lijst.
Twee nieuwe studenten vervoegen de groep.
We wensen hun alle succes bij de start van dit nieuwe schooljaar!

Evaluatie van de studiecommissie.

Een student werd niet bevorderd en staakte zijn studies.
De andere studenten bevorderden of slaagden.
Voorwaar een zeer hoog slaagpercentage dit jaar, waarvoor van harte proficiat!

 

Dit jaar werden 7 studenten ingeschreven in het studiefonds waarvan 2 jongens en 5 meisjes.
Een studente van vorig jaar die met succes haar studies toerisme op IMEAO-niveau afrondde vervolgt haar studies op HBO-level.
Tevens werden 2 nieuwe studenten geselecteerd om in het studiefonds in te stappen.
We wensen hen veel succes!

Studenten keren terug naar Galibi !

zomer 2022

De gemeenschap in Galibi is terecht fier op haar afgestudeerden die hun kennis terugbrengen naar het dorp.

Deze zomer (2022) studeerde ondermeer Kristel Awankaroe af aan de NATIN-richting elektro.
Bij haar thuiskomst in Galibi gaf ze in het gemeenschapshuis enige toelichting, in een mix van Nederlands en Kaliña, bij de inspanningen die ze leverde om haar diploma te behalen.
In de lichting van 2022 waren nog een aantal studenten van het studiefonds bevorderd of geslaagd.
We wensen hen allen van harte proficiat en hopen dat hun kennis ook het dorp te goed zal komen.

Klik op het logo van Facebook voor een korte video tgv haar thuiskomst.

Ter gelegenheid van de bijeenkomst op 15 september 2022 van de studenten die participeren in het studiefonds sprak Kapitein Pané de aanwezigen toe en benadrukte het belang van dit studiefonds waardoor heel wat kennis terugvloeit naar het dorp.

Op de bijeenkomst was ook Marquisar Jean-Jacques van de Universiteit van Frans-Guyana aanwezig. Zij is in het dorp actief met een doctoraatsscriptie en gaf een motiverende speech voor de studenten.

najaar 2022: Nieuwe ambtenaren aangesteld in Galibi en het district

Op 26 september 2022 werden nieuwe ambtenaren beëdigd bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, afdeling Bestuursdienst Galibi.
Er werden enkele mensen opgenomen in het Bestuursopzichter-kader en tevens werden twee mensen bevorderd tot een hoge ambtenarenpost.

Bij de Bestuursopzichters waren het Josia Aloewanai en Magaly Pane die de functie zullen vervullen van Onder Bestuurs Opzichter (OBO).
Elsavan Pane is bevorderd tot Bestuursopzichetr (BO)

Heini Langeman die al langer in dienst was bij het ministerie, is nu bevorderd tot Adjunct-Districtssecretaris (ADS).
Edith Awankaroe viel de eer te beurt om aangesteld te worden als Districtssecretaris (DS).

Bijzonder is wel dat 2 dames participeerden in het Studiefonds van Galibi.
Juffrouw Magaly Pane startte haar middelbare studie in 2020 en heeft deze korte tijd geleden stop gezet om haar diensten aan te bieden op het gebied van sport en ontwikkelingswerk in het dorp.
Juffrouw Edith Awankaroe heeft haar studies afgerond in 2011 (International Tourism Management) en heeft 5 jaren gewerkt voor een beveiligingsbedrijf in Paramaribo. Sinds 2 jaren geeft ze haar krachten aan de ontwikkeling van het gebied.

Het studiefonds investeert al jaren in jeugd en kennisvergaring en kan hiermee  een substantiële bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het dorp en het district.

Op de foto herkennen we (van links naar rechts):

Josia Aloewanai – Magaly Pane – Elsavan Pane – Edith Awankaroe

Augustus 2023: samenkomst studiefonds

“Dit is mijn eerste man”, zo zei juffrouw Sharenta heel trots bij het tonen van haar diploma aan de aanwezigen.

De Studiecommissie heeft op zaterdag 19 augustus 2023, een bijeenkomst gehouden met studenten, ouders/vertegenwoordigers en het dorpsbestuur die vertegenwoordigd werd door dorpshoofd Ricardo Pane.  Zowel het dorpsbestuur als de commissie voorzitter onderstreepten de groei naar zelfstandigheid van de studenten als een volwaardige persoon in de Surinaamse maatschappij en in het bijzonder voor de ontwikkeling van hun dorp.

De secretaresse van de commissie drukte de studenten op het hart, om sterk te zijn voor hedendaagse afleidingen. “Zorg, dat je je best doet. Maak je ouders blij met een positieve schoolresultaat”. Een van de sprekers, was mevrouw Edith Awankaroe. Momenteel, de eerste vervanger van de Burgervader van het district. Zij is ook een product van de studiefonds. Zij benadrukt nogmaals het behalen van een diploma, en dat de naam van de geslaagde erop staat en van niemand anders.

De penningmeester van de commissie, had het over het sociaal, maatschappelijk en economisch leven, die zwaarder is geworden voor zowel jong en oud in het land. Van de studenten, verwacht hij elk jaar een goed resultaat, zodat de externe donor een tevreden gevoel geeft.

“Dit is mijn eerste man”, zo zei juffrouw Sharenta heel trots bij het tonen van haar IMEAO diploma toerisme aan de aanwezigen. Ook is ze gecertificeerd voor de Basiscursussen Informatica. Zij bedankte de commissie voor haar goede communicatie en begeleiding naar de studenten toe.

Najaar 2023: twee verpleegkundigen keren terug naar Galibi

In het najaar van 2023 vervoegen twee verpleegkundigen Galibi.

Zij genoten van de faciliteiten van het studiefonds en keren nu terug naar het dorp.
Hiermee wordt het doel van het studiefonds nogmaals realiteit: door het terugbrengen van kennis de dorpsgemeenschap een garantie bieden voor een beter leven.

Op 21 augustus is zo Ivanildo Oeloekanamoe als verpleegkundige in het dorp tewerk gesteld. Hij heeft vroeger al een COVAB opleiding genoten in Paramaribo (afgestudeerd in 2014), om vervolgens in Albina te werken. En nu is hij weer in het dorp.
In oktober  2023 komt mejuffrouw Ivanine Oeloekanamoe weer in het dorp als gediplomeerde verpleegkundige. Zij heeft de COVAB opleiding genoten en ook de financiële ondersteuning gekregen uit het fonds. Zij moet nog de eed afleggen.

Op 2 oktober 2023 werden beide nieuwe gezondheidswerkers plechtig aangesteld in hun nieuwe functie in aanwezigheid van het traditionele gezag en hoge vertegenwoordigers van het officiële bestuur.

Groepsfoto bij de plechtige aanstelling van de nieuwe gezondheidswerkers in Galibi op 2 oktober 2023

Automatisch weerstation in Galibi – oktober 2023

Op 15 oktober 2023 werd in Galibi een automatisch weerstation in gebruik genomen.

Een afgestudeerde van het studiefonds, Fabio Pané, werd aangewezen als beheerder van het station. Fabio studeerde af in 2020 aan het NATIN. Zijn taak zal erin bestaan om het station operationeel te houden. Tevens kreeg hij tijdens de inhuldiging de suggestie van de minister van Openbare Werken om de data die opgeslagen worden in het station ook zichtbaar te maken voor  de kinderen van het dorp om hen zo ook bewuster te maken van de gevolgen van de klimaatveranderingen.

In elk geval terug een positief resultaat van het studiefonds waarbij eens te meer extra know-how terugvloeit naar het dorp!