Werkbezoek aan Suriname – november 2011

Delegatie

Conform de afspraken gemaakt rond de stedenbandwerking kaderend in het gemeentelijk convenant Internationale Samenwerking is voorzien dat wederzijdse werkbezoeken plaats moeten grijpen.
Na de vorige editie van een werkbezoek (oktober 2010) dienden zich nu voldoende nieuwe elementen aan en zijn verregaande evoluties aan de gang van reeds opgestarte processen en projecten, dat een nieuw werkbezoek zich opdrong voor eind 2011.

Het werkbezoek vond uiteindelijk plaats van 12 tot 20 november.

Het doel van dit werkbezoek was om de samenwerking Koksijde-Suriname te evalueren en te verdiepen, alsook uit te breiden op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Verder werden ook gesprekken gevoerd om een samenwerking tussen Politie Westkust van België (Koksijde, De Panne en Nieuwpoort) en het Korps Politie Suriname tot stand te brengen.

De leden van de delegatie waren:
Jan Loones (schepen IS) delegatieleider
Mieke Mutton (dIS) vertegenwoordiging dIS
Nicolas Paelinck (korpschef politie) opstart processen rond veiligheid
Jadrana Demoen (publiekswerking musea) opstart processen rond communicatie en musea
Lode Demey (WAK) opstart gesprekken kunstonderwijs
Cyriel Caudron (vzw Marowijne) deskundige netwerk Koksijde/ Suriname
Marc Van Thienen (vzw Marowijne) deskundige projecten gelieerd aan stedenband
Christine Monsieur (voorzitter adviesraad Kokos en Wulloks)
De delegatie werd vervolledigd door Eddy Schramme, die als adviseur van de korpschef de besprekingen meemaakte.

Besprekingen in Paramaribo, Moengo, Albina

Na een goede vlucht kon de delegatie op zondag wat acclimatiseren en meteen ook de stad Paramaribo te verkennen.

Maandag 14 november begon het echte werk. De opzet was om op die dag zoveel mogelijk besprekingen te houden met de respectievelijke ministeries en instituten.
Hiertoe werd de delegatie opgedeeld in drie groepen.
Een eerste groep voerde besprekingen met het Ministerie Regionale Ontwikkeling, terwijl de korpschef uitgebreide gesprekken had en bezoeken aflegde met de politiediensten.
De derde groep maakte de eerste contacten met het Ministerie van onderwijs en cultuur en enkele gezaghebbende kunstinstituten in Paramaribo.
Een rijk gevulde dag met tastbare en vruchtbare resultaten werd afgesloten met een diner.
Op dinsdag reisde de groep af naar het district Marowijne.

Een deel van de groep had in Moengo besprekingen met de Tembe Art Studio, terwijl de anderen in Albina op verschillende domeinen (brandweer, politie, middelbare school, toerisme, …) ook werkoverleg hielden.

Bezoek delegatie aan commissariaat in Albina

Galibi

Woensdagmorgen vertrok de delegatie dan per korjaal naar Galibi.
De ontvangst was overweldigend en voor de ‘anciens’ terug een beetje thuiskomen…
Na een bezoek aan de Sint Antoniusschool werd de delegatie officieel ontvangen door de kapiteins en hun basja’s.

In de namiddag werd het eerste deel van de gesprekken gevoerd over de opgestarte processen en projecten. Verheugend was vast te kunnen stellen dat hierin een continuïteit aanwezig was en dat nieuwe processen en projecten op stapel staan.
Bij de opvolging van de processen ging veel aandacht naar het toeristisch luik (folders, documentatiecentrum) terwijl ook het studiefonds kritisch besproken werd.
Succesverhaal is uiteraard het drinkwaterproject.
Ter gelegenheid van het werkbezoek kon vastgesteld worden dat de eerste boringen naar drinkwater op een professionele manier uitgevoerd werden. Tevens werd heel wat nieuw materiaal aangevoerd om de drinkwaterinstallatie effectief aan te leggen in het dorp.
De week nadien is nog een groep van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ter plaatse geweest en zijn concrete afspraken en contracten afgesloten voor dit megaproject. Als alles wat meezit, stroomt in april 2012 het drinkwater door Galibi !

Donderdagmorgen werd koers gezet naar de overzijde van de Marowijnerivier: Awala Yalimapo in Frans Guyana.
De delegatie werd ontvangen door de burgemeester en de kapitein van het dorp.
In een mengeling van Frans, Kaliña en Nederlands werden zo ook plannen ontvouwd om een grensoverschrijdend Kaliña-project op te starten, voornamelijk gesteund op toerisme.
In de namiddag werd dan het tweede deel van het werkoverleg in Galibi gehouden. Belangrijk item op die dag was zeker de bespreking rond het bouwen van een onderwijzerswoning.
Traditioneel wordt het werkbezoek in Galibi afgesloten met een feest waarbij dans en muziek centraal staan.

Dit was dus ook deze keer niet anders.
Op vrijdag werd de terugreis aangevat naar Paramaribo.
Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest om even in Saint Laurent de Maronie te stoppen, maar er werd geopteerd om de omweg te maken naar Moengo. Daar was de Koksijdse groep te gast op de unieke tentoonstelling van Marcel Pinas , ‘Kibii Wi Koni’

’s Avonds laat was er een dan nog een gesmaakt etentje als afsluiter van een geslaagde missie.

Zaterdag vertrok het grootste deel van de groep, terwijl Cyriel Caudron en Marc Van Thienen nog een weekje verder besprekingen voerden.
Zo waren zij op maandag in Marijkedorp om er verder te praten met de kapitein Grace Watamaleo en haar basja’s over de toeristische uitbouw van hun Arawak-dorp.
Dinsdag en woensdag hadden ze besprekingen met de kapitein van Bigi Ston. Dit dorp van de beneden Marowijne wil ook haar troeven op toeristisch vlak verder uitbouwen.
Op donderdagavond keerden ook zij dan terug naar Paramaribo om er op vrijdag de feestelijkheden rond Srefidensi (Onafhankelijkheidsdag) mee te maken, vooraleer op zaterdag huiswaarts te keren.
Besluitend kan gesteld worden dat de missie meer dan geslaagd was.
De opgestarte processen en projecten lopen als een trein en krijgen in het Carib-gebied een zeer positieve weerklank waar onlosmakelijk de naam ‘Koksijde’ mee verbonden is !

Extra

Uit de notulen van de gemeenteraad van 19 december 2011:
Verslag werkbezoek in kader van de stedenband Koksijde-Marowijne (Galibi).
Schepen Loones brengt verslag uit over het recente werkbezoek aan de stedenband gemeente en verwijst naar het opgemaakte verslag door de gemeentelijke diensten en de korpschef, die is meegereisd in het kader van de veiligheidsproblematiek; hij verwijst ook naar de verlenging van het convenant, waardoor we gegarandeerd zijn van subsidies; hij schetst de samenstelling van de delegatie en de diverse kontakten die ter plaatse zijn gelegd. De basis werd gelegd voor een aantal concrete acties die in de toekomst zullen kunnen uitgevoerd worden; hij verwijst ook naar de voornemens om op het vlak van veiligheid aan kennisuitwisseling te doen. Er zijn ook onrechtstreekse gevolgen voor de vzw Marowijne, ook het baanbrekende werk in samenwerking met de VMW inzake waterzuivering en –voorziening; hij hoopt ten slotte dat de contacten naar de toekomst toe kunnen behouden blijven

In het januarinummer 2012 van Tij-Dingen kwam het werk bezoek uitgebreid aan bod.

Voor een selectie foto’s van deze dienstreis: klik hieronder op de ‘button’

Dienstreis november 2011

In de Krant van West-Vlaanderen van 20 januari 2012 verscheen ook een uitgebreid artikel over de dienstreis:

De pers in Suriname schonk ook aandacht aan het werkbezoek.
Klik voor het artikel hieronder op de header van de krant van de overheid van december 2011: